header flag
Huis Tempel

Je pakketten betrouwbaar, voordelig en makkelijk naar China sturen?
Met Deliver Dutch doe je het helemaal zelf.

Maak nu een gratis account aan

Pakketten snel en veilig naar China sturen was nog nooit zo makkelijk. Op Deliverdutch.nl kun je voortaan zelf je verzendlabels printen, online betalen ook met Chinese betaalmethodes, je pakket verzendklaar maken en deze afgeven op een PostNL-locatie bij jou in de buurt. En heb je hulp nodig? Onze Chineestalige klantenservice helpt je graag verder.

Maak nu een gratis account aan

De voordelen van Deliver Dutch

Advantage 1

Voordelige tarieven per kilo

Advantage 2

Pakket verzekerd tot €200 in geval van schade of vermissing

Advantage 3

Chineestalige klantenservice

Advantage 4

Pakketten verzendklaar maken wanneer het jou uitkomt

Advantage 5

Ook de ontvanger in China kan het pakket volgen via Track & Trace

Advantage 6

Verschillende productcategorieën in één doos

Bovendien…

Mogelijkheid om te betalen via WeChat of Alipay

Altijd dichtbij met PostNL-locaties door het hele land

Nu ook af te geven bij een Amazing Oriental bij jou in de buurt

Zendingen online beheren en volgen

Het verzendlabel en douaneformulier meteen beschikbaar

Betrouwbare verzending met PostNL

Phone icon Hulp nodig?
Bel +31 (0) 23 - 568 30 00
overlay flag

Privacyverklaring Deliver Dutch

Via de dienst www.deliverdutch.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Deliver Dutch gaat hier als verantwoordelijke zorgvuldig mee om en houdt zich aan toepasselijke privacy wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Het vervoer van uw bestelling
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestellingen, te weten het samenstellen van een adreslabel voor en het vervoer van uw bestelling naar China. Uw adresgegevens en de adresgegevens van de ontvanger staan op het verzendlabel en worden slechts gebruikt voor de afhandeling/bezorging van uw pakket.

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of waarvan u weet dat deze aan ons worden verstrekt voor het uitvoeren van de vervoersdienst.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de uitvoering van de vervoersdienst:
• uw NAW-gegevens
• uw telefoonnummer
• uw factuuradres
• uw e-mailadres
• uw betalingsgegevens
• uw geslacht
• douane informatie: goederen codes, te verzenden producten en waarde

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Dat wil zeggen wanneer u uw account verwijdert, hebben wij de gegevens niet meer nodig.

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Hier kunnen ook uw persoonsgegevens tussen zitten zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens zullen wij verwijderen.

Registreren
Bij het aanmaken van een account moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de vervoersdienst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij van u:
• uw NAW gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• uw betaalgegevens
• uw geslacht
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Aankopen
Via www.deliverdutch.nl betaalt u direct per dienst. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:
• uw NAW-gegevens
• uw telefoonnummer
• uw factuuradres
• uw e-mailadres
• uw betaalgegevens
• douane informatie: goederen codes, te verzenden producten en waarde

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u een contactformulier op de website invult, contact met ons opneemt via de sociale media of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij gebruiken:
• uw NAW-gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres

Wij kunnen per post, per mail of per telefoon contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de vervoersdienst die u met ons sluit (bijvoorbeeld China Post) of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij (desgevraagd) persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:
• uw NAW-gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• uw betaalgegevens
• Uw geslacht
Wij publiceren uw klantgegevens uiteraard niet.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Onze website en websites van derden
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. U wordt altijd van eventuele wijzigingen door ons op de hoogte gebracht.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en te eisen dat er geen gegevens aan derden worden verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om Deliver Dutch te vragen om bepaalde gegevens te wissen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden en heeft u het recht op overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens. Dit stelt u in staat om uw persoonsgegevens mee te nemen indien u dat wenst. Via onze Klantenservice kunt u uw verzoek bij ons indienen: info@deliverdutch.nl / +3123-5683000

U heeft ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij het Cyber Security & Privacy Office van PostNL of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@postnl.nl of met Deliver Dutch via: info@deliverdutch.nl

Contactgegevens Deliver Dutch:
Telefoonnummer: +3123-5683000
Adres: Siriusdreef 66-68, 2132 WT, Hoofddorp.
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-11-2017

overlay flag

Algemene voorwaarden Deliver Dutch 2018

Artikel 1

Definities

Aanbiedingspunt:
De door Deliver Dutch aangewezen vestigingen of faciliteiten voor het in ontvangst nemen van zendingen door Deliver Dutch in haar hoedanigheid van vervoerder.

Account: Een gebruikersprofiel waaronder de Klant de Diensten afneemt.

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden Deliver Dutch;

Bestelling:
De bestelling van een of meerdere Vervoersdiensten;

Deliver Dutch DM Productions B.V., gevestigd in Hoofddorp (2132 WT) aan de Siriusdreef 66, KvK-nummer 34099758;

Diensten:
Het aanbieden van verzendsoftware en Vervoersdiensten;

Geadresseerde:
Degene aan wie Deliver Dutch de zending volgens de Vervoersdienst moet leveren;

Gevaarlijke Stoffen
De gevaarlijke stoffen zoals gespecificeerd in de laatste versies van de technische instructies van de 20 Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de “dangerous goods regulations” van de internationale handelsorganisatie voor de luchtvaartindustrie (IATA), de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of andere nationale of internationale wet- of regelgeving van toepassing op het transport van en/of dienstverlening betreffende gevaarlijke stoffen.

Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account aanmaakt bij Deliver Dutch en Diensten van Deliver Dutch afneemt;

Verboden Goederen
Zijn goederen (i) die op grond van internationale of nationale wet of regelgeving (waaronder begrepen regels van internationale organisaties) verboden zijn te transporteren, (ii) goederen waarvoor Deliver Dutch niet de noodzakelijke licentie dan wel autorisatie heeft verkregen en/of (iii) goederen waarvan het als algemeen bekend mag worden verondersteld dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land van oorsprong, bestemming en/of elk derde land via waar de goederen worden getransporteerd.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Deliver Dutch en de Klant bestaande uit het Account en de Algemene Voorwaarden op basis waarvan de Diensten worden verricht;

Vervoersdiensten:
Het vervoer van Zendingen onder deze Algemene Voorwaarden, inclusief handtekening voor ontvangst;

Vervoersdocument:
De (op de Zending aanwezige) gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers) met de specificaties voor het vervoer, zoals afzendadres, adres van de geadresseerde, barcode en zendingsnummer zoals te downloaden vanuit het Account;

Website:
www.deliverdutch.nl

Zending:
Een aangeboden pakket die is bestemd voor een Geadresseerde en is voorzien van een eigen vervoersdocument

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en toepasselijke regelgeving

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Deliver Dutch in opdracht van de Klant verricht.
2.2 Op alle Vervoersdiensten door Deliver Dutch zijn van toepassing:
a. Internationaal vervoer over de weg:
Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (CMR);
b. Luchtvervoer:
Het Verdrag van Warschau van 1929 dan wel het Verdrag van Warschau zoals aangepast door het Haags Protocol (1955) en/of het Montreal Protocol No. 4 (1975) dan wel het Verdrag van Montreal (1999).


Naast deze regelgeving zijn de volgende bepalingen aanvullend van toepassing.

Artikel 3

Tegenstrijdige bepalingen

Bij strijdigheid tussen de bepalingen van niet-dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of in de in artikel 2 vermelde verdragen met de onderstaande bepalingen, prevaleren de onderstaande bepalingen.

Artikel 4

Overeenkomst en looptijd

4.1 Om een Overeenkomst aan te gaan met Deliver Dutch dient Klant een Account aan te maken via de Website. Deliver Dutch zal onverwijld langs elektronische weg de Overeenkomst bevestigen. Tot aan het moment dat de bevestiging door Klant is ontvangen, kan Klant de Overeenkomst ontbinden. Een geldige Overeenkomst komt tot stand zodra Klant de elektronische bevestiging van het Account heeft ontvangen.
4.2 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. De Overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na opzegging komt de Overeenkomst per direct te vervallen, tenzij er nog Bestellingen door Deliver Dutch moeten worden uitgevoerd. De Overeenkomst komt alsdan te beëindigen zodra de laatste Bestelling volledig is uitgevoerd.
4.3 Klant is verplicht de juiste, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verschaffen die van hem worden verlangd bij het aanmaken van het Account. Klant is verplicht om wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens onverwijld aan Deliver Dutch door te geven.
4.4 Klant is tevens gehouden zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik en het bewaren van inlognaam en wachtwoord. Klant staat in voor al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt door derden die toegang tot de Dienst hebben verkregen met behulp van inlognaam en wachtwoord van de Klant. Klant staat er tevens voor in dat derden die aldus toegang tot de Dienst hebben verkregen, niet in strijd zullen handelen met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Klant zal Deliver Dutch vrijwaren voor alle schade, kosten en claims die hieruit voortvloeien.
4.5 Deliver Dutch behoudt zich het recht voor om het aanmaken van een Account te weigeren c.q. om een of meerdere Bestellingen niet uit te voeren dan wel – eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden – op te schorten. Deliver Dutch zal van dit recht gebruik maken, wanneer een gerechtvaardigd belang van Deliver Dutch hier aanleiding toe geeft. Als regel zal Deliver Dutch haar beslissing gevraagd of ongevraagd nader motiveren.
4.6 Deliver Dutch zal passende beveiligingsprocedures- en maatregelen nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving, maar kan hiertoe geen garantie geven. 4.7 Indien de Klant gedurende een lange opeenvolgende periode geen Bestelling heeft gedaan, staat het Deliver Dutch vrij om Klant uit haar klantregistratie te verwijderen en de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 5

Aanbiedingsvoorwaarden

5.1 Als vrachtbrief hanteert Deliver Dutch eigen Vervoersdocumenten. Alle Zendingen dienen te zijn voorzien van een volledig en correct ingevuld Vervoersdocument. Het vermelden van de Nederlandse afzendergegevens is een verplicht onderdeel van het Vervoersdocument. De Klant staat in voor een zorgvuldige verpakking afgestemd op de aard en inhoud van de Zending.
5.2 Klant heeft de mogelijkheid om via de Website een Vervoersdocument (frankeerlabel) af te drukken conform de aangegeven instructies op de Website. Klant dient daartoe beschikking te hebben over een personal computer met internettoegang, een e-mailadres en een printer. Klant draagt zelf de kosten van transmissie en internettoegang.
5.3 Het Vervoersdocument is geldig gedurende 10 kalenderdagen na het doen van de Bestelling. Klant garandeert bij het aanmaken van het Vervoersdocument dat de instructies van Deliver Dutch zoals uitdrukkelijk weergegeven op de Website, worden gevolgd.
5.4 Bij elke handeling wordt aan Klant twee keer een bevestiging gevraagd voor de betreffende handeling, eveneens om misdrukken te voorkomen. 5.5 Het is Klant niet toegestaan om het Vervoersdocument in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Deliver Dutch of derden. Zendingen dienen uitsluitend op een PostNL Locatie te worden aangeboden.

Artikel 6

Overmacht

6.1 Deliver Dutch is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant, indien Deliver Dutch daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).
6.2 Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen
6.3 In geval van overmacht zal Deliver Dutch vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Deliver Dutch als de Klant, eventueel onder aanpassing van de door de Klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten

Artikel 7

Herroepingsrecht voor consumenten

7.1 Onderstaande informatie betreft het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Indien Klant een natuurlijke persoon betreft, niet handelend in beroep en bedrijf, heeft Klant altijd het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de bevestiging van de Overeenkomst is verstuurd. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient dit via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) aan Deliver Dutch te geschieden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling treffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroeping kan worden gestuurd aan het volgende adres:

Deliver Dutch
Siriusdreef 66-68
2132 WT HOOFDDORP

7.2 Klant heeft geen recht op herroeping van een Bestelling omdat wettelijk is bepaald dat vervoersdiensten niet kunnen worden herroepen.

Artikel 8

Vergoeding en Betaling

8.1 Klant betaalt voor elke afzonderlijke Dienst de tijdens de Bestelling door Deliver Dutch getoonde vergoeding. De getoonde prijzen zijn inclusief BTW.
8.2 Betaling van de verschuldigde vergoeding vindt plaats middels de bij de Bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen
8.3 Deliver Dutch behoudt zich het recht voor om eventuele toeslagen achteraf in rekening te brengen aan Klant in geval een Zending niet heeft voldaan aan de bij de Bestelling opgegeven eisen dan wel indien het opgegeven gewicht en/of formaat door de Klant na controle door Deliver Dutch onjuist blijkt te zijn (in welk geval de gegevens van Deliver Dutch als leidend zullen worden beschouwd, "naheffing"). In geval de naheffing niet (tijdig) door Klant wordt voldaan, ook niet na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, behoudt Deliver Dutch zich het recht voor om, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd nieuwe Bestellingen niet te accepteren en om de uitvoering van alsdan reeds gedane Bestellingen op te schorten of te annuleren.
8.4 Aan het einde van iedere kalendermaand zijn eventuele toeslagen die Deliver Dutch op basis van artikel 7.3 in rekening mag brengen aan Klant, zichtbaar in het Account. De facturen ten behoeve van de naheffing worden uitsluitend digitaal aan Klant verstuurd en dienen binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke waarvan Deliver Dutch gerechtigd is wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 9

Weigering, opschorting of staking van vervoer

9.1 Deliver Dutch kan het vervoer van een Zending, desgevraagd onder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:
a. de Klant niet voldoet aan de voorwaarden die Deliver Dutch heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van de Zending (ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een Vervoersdocument, gebruik van een barcode, verpakking, inhoud, gewicht en afmetingen);
b. het vervoer van de Zending gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;
c. het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of Deliver Dutch aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift;
d. de Klant in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van een andere overeenkomst met Deliver Dutch;
e. Deliver Dutch een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen etc.
9.2 In geval van weigering of staking van het vervoer van een Zending stelt Deliver Dutch de Klant, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de Zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden, waarmee de Vervoersdienst wordt beëindigd. Deliver Dutch kan aanspraak maken op betaling van de voor het vervoer verschuldigde vergoeding, onverminderd het recht van Deliver Dutch op vergoeding van (extra) gemaakte kosten.

Artikel 10

Wijziging van de Vervoersdienst

Na acceptatie ten vervoer kan, tenzij uitdrukkelijk anders met de Klant of de Geadresseerde overeengekomen het afleveradres niet meer worden gewijzigd. Zolang de Zending nog niet is afgeleverd kan de Klant Deliver Dutch verzoeken op eigen kosten deze retour te zenden. Deliver Dutch zal zich dan inspannen gevolg te geven aan zo’n verzoek.

Artikel 11

Nakomen van de Vervoersdienst door Deliver Dutch

Deliver Dutch heeft het recht om de Vervoersdienst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren, onverminderd de rechten en verplichtingen van Deliver Dutch uit hoofde van de Vervoersdienst.

Artikel 12

Overkomstduur

12.1 Deliver Dutch streeft er naar om Zendingen binnen 12 werkdagen volgend op de dag van acceptatie ten vervoer op het door de Klant aangeduide adres af te leveren.
12.2 De Klant of de Geadresseerde kan zich slechts op een door Deliver Dutch genoemde of aangeduide termijn van aflevering van een Zending beroepen, wanneer deze termijn met betrekking tot die Zending uitdrukkelijk is overeengekomen.
12.3 Ten aanzien van vervoer van Zendingen is de nagestreefde overkomstduur afhankelijk van het specifieke gebied van bestemming, een eventuele inklaringsprocedure en/of de correctheid van de voormelding.

Artikel 13

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid in verband met Vervoersdiensten
13.1 Deliver Dutch is zowel in geval van beschadiging en verlies als in geval van vertraging va nZendingen in beginsel slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van de CMR dan wel het Verdrag van Warschau (in geval het vervoer geheel of gedeeltelijk door de lucht plaats vindt).
13.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 13 lid 1, heeft Klant geval van verlies of beschadiging van een Zending recht op vergoeding van maximaal 200 EUR alsmede teruggave van verzendkosten. Deliver Dutch bepaalt aan de hand van de door de Klant overgelegde bewijzen, zoals het originele verzendbewijs, aan- en/of verkoopnota (indien alleen verkoopnota beschikbaar, 60% van verkoopnota) en/of ander rechtsgeldig bewijs van de waarde van de inhoud of de afzender in aanmerking komt voor een eventuele schadevergoeding zoals bedoeld in dit artikel. Deliver Dutch behoudt zich het recht voor om aanwijzingen in het kader van de uitvoering van de Vervoersdienst weer te geven op de verpakking als gebruikt voor de Zending en is geenszins aansprakelijk voor enige schade aan deze verpakking.
13.3 Indien Klant of Geadresseerde een transportverzekering bij een verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten, zal Deliver Dutch in geval van aansprakelijkheid slechts de schade vergoeden ter hoogte van maximaal het eigen risico van Klant dan wel Geadresseerde, voor zover het eigen risico het bedrag van 200 EUR niet overschrijdt .

Aansprakelijkheid in verband met de verzendsoftware
13.4 De aansprakelijkheid van Deliver Dutch in verband met door de Klant geleden schade ten gevolge van niet nakoming van de Overeenkomst welke te wijten is aan Deliver Dutch, is beperkt tot de directe schade met een maximum van het bedrag dat de Klant aan Deliver Dutch verschuldigd zou zijn geweest, wanneer de bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd. Elke andere aansprakelijkheid dan voornoemd is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14

Wijze van aflevering

14.1 Algemeen
1. Tenzij dit redelijkerwijs niet van Deliver Dutch gevraagd kan worden, wordt er op alle dagen van de week afgeleverd, met uitzondering van de zondagen en de algemeen erkende feestdagen.
2. Aflevering vindt plaats op het op de Zending vermelde adres.
14.2 Wijze van aflevering
De aflevering kan plaats vinden door
a. deponering in de brievenbus of brievengleuf op het op de Zending vermelde adres, of
b. uitreiking aan de Geadresseerde, een volwassen huisgenoot1 van de Geadresseerde of de gemachtigde van de Geadresseerde, dan wel aan een medewerker van de organisatie die op de Zending als Geadresseerde is aangeduid.

1 Als huisgenoten worden niet beschouwd (mede-)pension- of hotelgasten, dienstpersoneel, hospita’s, gastheren of hotelhouders.

14.3 Eerste en tweede aflevering;
Bewaring
1. Indien aflevering door middel van deponering in een daartoe geschikte voorziening of door uitreiking aan de Geadresseerde of aan een andere daartoe geschikte persoon niet mogelijk is, zal Deliver Dutch de Zending voor een periode van 7 dagen in bewaring laten nemen op een pickup point.
2. Wanneer aflevering niet mogelijk is gebleken en Deliver Dutch de zending daarop in bewaring neemt, zal de Geadresseerde daarover schriftelijk worden geïnformeerd met in ieder geval vermelding van de locatie van bewaring.
3. Deliver Dutch neemt geen Zendingen in bewaring die kennelijk of naar Deliver Dutch vermoedt een bederfelijke inhoud hebben.
14.4 Gang van zaken rond onbestelbare Zendingen
1. Indien de Geadresseerde de ontvangst van een Zending weigert, niet afhaalt van de bewaar-/postbuslocatie (na verstrijken bewaartermijn van 7 dagen) of indien bewaring van de Zending in verband met de (kennelijke of vermoede) inhoud van de Zending bezwaarlijk is voor Deliver Dutch, zal de Zending aan de Klant worden geretourneerd.
2. Zendingen die, om welke reden dan ook, niet aan de Klant kunnen worden geretourneerd, worden nog gedurende circa 12 maanden door Deliver Dutch bewaard en ter beschikking van de Klant of de Geadresseerde gehouden, tenzij Deliver Dutch weet of aannemelijk acht, dat de (inhoud van de) Zending van geen enkele waarde is, of bewaring in verband met de inhoud van de Zending bezwaarlijk is voor Deliver Dutch, in welk geval het Deliver Dutch vrijstaat de Zending te (doen) vernietigen of op andere wijze over de zending te beschikken zoals haar goeddunkt. Zendingen die van waarde worden geacht vervallen na de hiervoor bedoelde periode van 12 maanden aan Deliver Dutch. In geval Deliver Dutch niet tot retournering van een Zending overgaat zal zij zich inspannen de Klant te informeren, op welke wijze over de Zending wordt beschikt.
3. Wanneer de Klant de retourontvangst van Zendingen weigert of niet afhaalt van de bewaar-/postbuslocatie (na verstrijken bewaartermijn van maximaal twee weken), gaat Deliver Dutch ervan uit dat de inhoud van de Zending voor de Klant geen waarde meer vertegenwoordigt en staat het Deliver Dutch onmiddellijk vrij om over de Zending te beschikken zoals haar goeddunkt.
4. Indien blijkt dat het niet mogelijk is om een Zending ten aanzien van aflevering en bewaring uit te reiken, heeft Deliver Dutch het recht de met de retournering, de bewaring en/of de vernietiging verbonden kosten geheel of gedeeltelijk aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 15

Informatie aan de afzender en/of de geadresseerde

Door navraag bij Deliver Dutch kan de Klant of de Geadresseerde tot 90 dagen gerekend vanaf de dag van acceptatie ten vervoer van de Zending, informatie krijgen met betrekking tot de uitvoering van de Vervoersdienst, op voorwaarde van vermelding van het nummer van de barcode die zich op het Vervoersdocument bevindt.

Artikel 16

Aansprakelijkheid en vrijwaring gevaarlijke stoffen en verboden goederen

16.1 Deliver Dutch accepteert geen Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen. Indien Klant Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen ten vervoer aanbiedt bij Deliver Dutch, vrijwaart Klant Deliver Dutch en stelt Deliver Dutch schadeloos voor alle aanspraken van derden alsmede de schade die Deliver Dutch lijdt in verband met het vervoer van deze Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen.
16.2 De vrijwaring als bedoeld in lid 16.1 wordt tevens afgegeven aan de onderaannemers van Deliver Dutch.
16.3 Klant stemt ermee in dat het ter uitsluitende beoordeling is van Deliver Dutch wat zij met de door Klant bij Deliver Dutch aangeboden Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen doet, waaronder het op kosten van Klant retour sturen van de Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden Goederen.

Artikel 17

Kennisgeving schade / reclame

17.1 Indien Deliver Dutch niet binnen 7 dagen gerekend vanaf de dag van aflevering van een Zending van de Klant een melding heeft gekregen dat de Zending is beschadigd, dan wel dat de Vervoersdienst anderszins niet naar behoren is uitgevoerd, Deliver Dutch er vanuit gaat dat de Vervoersdienst correct is uitgevoerd.
17.2 Indien Deliver Dutch niet binnen 3 maanden gerekend vanaf de dag van aanbieding van een Zending van de Klant een melding heeft gekregen dat deze niet is afgeleverd dan wel is vertraagd, Deliver Dutch er vanuit gaat dat de Vervoersdienst correct is uitgevoerd.
17.3 Voor vragen en reclames met betrekking tot Bestellingen of facturen kan Klant zich wenden tot het in de aanhef vermelde telefoonnummer (023 – 568 30 00).
17.4 Indien Deliver Dutch na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) verplichtingen in verband met de Diensten niet of onvoldoende nakomt, heeft Klant, onverminderd haar overige rechten, het recht alsdan reeds gedane maar door Deliver Dutch nog niet volledig uitgevoerde Bestellingen, te annuleren. Annulering laat de verplichtingen van Klant met betrekking tot reeds uitgevoerde en door Klant geaccepteerde Bestellingen onverlet.

Artikel 18

Klachten

18.1 Kwaliteit staat bij Deliver Dutch hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen.
18.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of de Vervoersdienst moeten binnen bekwame tijd nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Deliver Dutch.
18.3 Bij Deliver Dutch ingediende klachten worden zo snel mogelijk maar in elk geval binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Deliver Dutch binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
18.4 Klant dient Deliver Dutch in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 19

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

19.1 Op alle Vervoersdiensten is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen met betrekking tot een groter financieel belang dan het geldend maximum bedrag van de Kantonrechter in burgerlijke zaken (waarin hoger beroep mogelijk is) zullen aan de bevoegde rechter te Rotterdam worden voorgelegd.

Artikel 20

Bescherming persoonlijke levenssfeer

20.1 Deliver Dutch gebruikt de in het kader van de Vervoersdienst vastgelegde persoonsgegevens (van Geadresseerden en Klant) voor de uitvoering van de Vervoersdienst en voor een goede dienstverlening. Deliver Dutch verwerkt persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Deliver Dutch.
20.2 Klant zal Geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van zijn of haar persoonsgegevens en vrijwaart Deliver Dutch voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacyregelgeving door Klant.
20.3 Klant ontvangt als klant van Deliver Dutch informatieve nieuwsbrieven per e-mail. Die informatie wordt verstuurd om Klant op de hoogte te houden van de (nieuwe) producten en diensten. Klant gaat als klant van Deliver Dutch akkoord met het ontvangen van deze informatieve nieuwsbrieven. De contactpersonen van Klant worden toegevoegd aan het e-mailbestand van Deliver Dutch. Klant kan zich altijd afmelden via de opt-out regeling die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Artikel 21

Ontbinding

21.1 Zowel Deliver Dutch als Klant hebben het recht een Vervoersdienst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één zich van a t/m d gegeven omstandigheden voordoet:
a. een partij is meer dan zeven dagen in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van een Vervoersdienst.
b. een partij heeft surséance van betaling aangevraagd of er is surséance van betaling verleend.
c. een partij heeft zijn faillissement aangevraagd of is in staat van faillissement gesteld.
d. een partij heeft de vrije beschikking over zijn vermogen verloren.

Artikel 22

Vertrouwelijkheid

Het bestaan of de inhoud van een Vervoersdienst zijn vertrouwelijk. Klant zal geheimhouding betrachten ten aanzien van (het bestaan of de inhoud) van een Vervoersdienst. Indien Klant de geheimhoudingsplicht heeft geschonden is Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van vijfentwintig procent (25 %) van de omzet per contractjaar met een maximum van € 10.000, onverminderd het recht van Deliver Dutch op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

Artikel 23

Overdracht van rechten en plichten

Deliver Dutch is gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit een Vervoersdienst over te dragen aan een andere tot de groep van Deliver Dutch behorende onderneming, in de zin van artikel 2:24b BW.

Artikel 24

Partiële nietigheid

Indien een bepaling van de Vervoersdienst of van alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden ongeldig, onwettelijk of onmogelijk is om na te komen, laat dit de overige bepalingen van de Vervoersdienst of die betreffende voorwaarden onverlet. Partijen zullen een nieuwe bepaling met hetzelfde doel overeenkomen, met dien verstande dat de geest en de strekking van de Vervoersdienst daardoor zo min mogelijk wordt aangetast.

Artikel 25

Wijziging voorwaarden

25.1 Deliver Dutch heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle Vervoersdiensten die op en na de door Deliver Dutch bekend gemaakte datum van invoering van de wijzigingen en/of aanvullingen tot stand komen.
25.2 Deliver Dutch heeft het recht de voorwaarden van een Vervoersdienst te wijzigen en/of aan te vullen. Indien Deliver Dutch hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk of via e-mail mededeling doen.

Deliver Dutch, Hoofddorp
Handelsregister KvK Amsterdam 34099758

Meer weten?
Bel 023 568 30 00 of kijk op deliverdutch.nl.